wz

Zpět


Protocollum Commissionis Inquisitoriae in Causa Attentatae a motionis Ludirectoris Bržestensis Martini Bohati per actualem Parochum A. R. D. Joannem Uher.
Gravamine Dni Parochi contra Ludirectorem Martinum Bohati ex quibus illum annotum habere desiderat, at quidem


1o
Že skoro každý den rano goržalku pije, a tak jsouce gořalkú rozpálen, v kostele jenom Confusi dělá, a služby své naležitě nezastawuje.2do
Že odcházi od domu bez opovídání a dovolení, tak, že když se pohřeb trefí musí jiný zpěváky po dědině hledati, kteří by místo něho odpravovali, co se stalo na Machalkovym pohřebě ze Žalkovic, a zase na Lizalovym pohřebě ze Skaštic, nápodobně i na pohřebě Kosatíkovym z Břestu, tu až do třetího dnu museli čekati, a ještě nato hulinského Rectora zavolati; tež i na pohřebě Mináčovskyho ditěte z Břestu, museli chropinskyho Rectora zavolati.3tio
Že hostie časně nepeče a s nimi kostel nezaopatří, tak, že kdy má Mše svatá sloužena býti, musí kněz čekati, až hostie napeče.4to
Že velikonoční neděli nechtěl vybirati, ačkoliv byl k tomu napominaný.

5to
Že když někam bez opomínáni jde, jenom se po hospodach túlá, opijá se, dělá různice, takže již pobitý gest.

6to
Že mne svého faráře nejenom málo ctí, ale i proti mně zle mluví a hanebně pomlúvá, a poněvadž ve všem neposlušný jest, jen se mi vysmívá, a veřejně povídá: co je mně po farářu, já mám jiného pána.

7to
Že ani kaplanovi pokoje nedává, tak že spíše kaplan, nežli on musí hubu držeti, nežli on by přestal zle mluviti.

8o
Že děti ve škole nedobře učí, a velice jest nebedlivý, a protož nic se děti u něho nenaučí.


Responsa Ludirectoris Brzstensis Martini Bohati super Quaeris Di. Parochi, et Parochianorum contra illum obmotis. Et 1mo quidem contra Quaerelas D. Parochi.
Ad 1mam
Mne žádné neviděl opilého, ani v šenku, málo sem tam peněz propil co taky holešovský pan děkan může dosvědčiti, že sem střízlivý člověk, poněvadž také i služba mně tak nemnoho nevynáší, abych den pode dni pil.

ad 2dum
Já vždycky beru dovolení, když nekam dáleji sem měl jíti, nato chci přísahu složiti, co se pohřebúv a sice Macháleka dotýče, tu sem měl nádchu, nemohl sem do Žalkovic jíti, a sám sem prosil, aby zpěváci místo mne odpravovali, a jim sem také ten ancidenz od pohřebu nechal. Co se pohřebu Lézalovyho dotýče, tu sem byl v lesi přijímati dříví moje, a jen co sem slyšel zvoniti, hned sem běžel, musel ale pan kaplan dobrý čtvrt hodiny na mne čekati, kdybych ale byl co vědel o tom pohřebě, byl bych doma zůstal, ale nevěděl sem nic. V čas pohřebu Kosatíka byl sem v Kroměříži, kde mne nevinně pobili u lazebníka, a sice s dovolením od pana faráře, den předtím navečer sem od něho vzal dovolení; má ale žena sama pro rektora do Hulína poslala, a já sem jemu také zaplatil. Co se pohřebu dítěte Mináče Břestskyho dotýče tu mne pan farář dovolil do Tršic na hody, a dal mně poručení, abych se zastavil u Patera Smrže který se tenkráte v předměstí zdržoval, jestliže by nechtěl k němu za kaplana jíti, tu se mně žena rozstonala tak že sem se musel do třetího dne zdržeti, měl sem ale zde jednoho přítelského, který šel pro rektora chropyňskyho aby ten pohřeb odpravil a k němu já sem také zaplatil.

ad 3tium
Já sem nevěděl, že již hostie vyšly, ale ani čtvrt hodiny nemuseli čekati, hned sem je napekl, přitom taky forma byla zlá, že sem ji musel dat spraviti a jen co byla spravená, hned sem pekl, a to se jen jedenkráte stalo.

ad 4tum
Já sem všechnych spisoval a Rejstřičky musel pana farářovi odvésti, když ale mne potom vypověděl, tu sem se nesměl do toho míchati.

ad 5tum
To žádné na mne nemůže dosvědčiti a že sem byl v Kroměříži nevinně pobitý, to proukazuji, že musel mně hned soused kroměřížský okolo 6 R. zaplatiti.

ad 6tum Já sem dosti zle na něho mluvil tenkráte, když mne službu bez příčině vypověděl, poněvadž mne to velice bolelo, ale předtím sem nic proti jemu nemluvil a ve všem byl poslušný

ad 7um
Já sem jenom domlúval, že sám hleděl mne o kus chleba připraviti, když jedného z Kvasic sem sliboval, ale zlého slova sem jemu nedal.

ad 8um
Já sem 32 dětí a měl sem dvúch k pomoci. Katechismus sem jim dvakráte, ano i někdy třikráte za týden vykládal a co sem mohl, to sem dělal.