wz

Zpět


LA sign. Plumenau 3 kart. 255, suplika Libora Michalíka, Drahany 15.7.1716

Urození a Vysoce vzáctní Páni, Páni
Ke mně ubohému poddanému na místě J[eho] V[ysoce] O[svícené] K[nížecí] M[ilosti], P[ána] P[ána], mého dědičného představení v slavné Comissi
K nohám milostivých Pánů P. poníženě padaje, za tu velikou milost pro Boha prosím, aby tuto mou v poníženosti podanou suplicateci, v kterej mé veliké nedostatky a bídy života mého poníženě představuji, jakožto milostivým pánům P. mým laskavým milostně přijali a ke mně milostivě srdce naklonili.
Již devět let já ubohý poddaný J. V. O. K. M. v službě rektorské v dědině Drahanech, na velikej poušti Chrámu Páně založeného ke cti a chvále svatého Jana Křtitele, první rok přišel jsem sám třetí, nyní pak mám již dítek patero, manželka šestá, já sedmý, na to mám služby své 12 měřic obilí, 10 R peněz a jinšího do konce nic. Pro velikou chudobu, tamž toho nebohého lidu, nebo se tam aniž rež, aniž ječmen, pšenice žádny neseje, nebo se nic nechce dařiti, a já svou službu za jeden štvrt roku sním, a tři čtvrti roku bídně svými rukami dělaje dříví své maličké dítky živím; kdybych byl svobodný a nebyl poddaný, již bych dávno tam nebyl, ale že jsem poddaný, pan hejtman nechce mne propustiti nikdež na cizí grunty. Pročež já ubohý poddaný, žádám a prosím poníženě pro Pána Boha, pro Matku Boží, pro všecky zásluhy všech Božích svatých, pro veliké zásluhy a pro pravdu s[va]tého Jana Křtitele, aby J. V. O. Knížecí Milost, Pán Pán můj nejmilostivější, na mě ubohého svého klienta poddaného okem svého milosrdenství nesmírného vzhlédnouti ráčil. A mně pro zachování mého života a mých milých malých dítek co koliv v Jeho V. O. K. M. vůli by bylo, darovati ráčil, já s ponížeností a s velikou radostí poníženě bych přijal a na tom místě pustém své další bydlení bych pro čest a chválu Boží míti chtěl. A Pán Bůh jakožto hodný odplatitel, zde časně rozmnožení slavného rodu J. V. O. K. M. dáti ráčí, po tejto pak časné smrti život věčný a korunu království nebeského dáti ráčí, skrze orodování s[va]tého Jana Křtitele. Přitom v moc a protekci Pána Boha J. V. O. K. M. poručena činím, laskavé resoluci očekávajíce.

Za V. O a V. K. M.
na ponížených modlitbách trvajíce též i ponížený poddaný zůstávám
Liborius Michalík, rektor dědiny Drahan